Структура

Структура внутрішньодерджавної платіжної системи

«Фінансовий світ»

1.1. До складу внутрішньодерджавної платіжної системи «Фінансовий світ» (далі – ВПС ) входять:

Платіжна організація,  функції якої виконує ТОВ «Українська платіжна система», зі своїми структурними підрозділами: Процесинговим центром ВПС та Розрахунковим (Кліринговим) центром ВПС;

Учасники ВПС, а саме: небанківські фінансові установи, що мають ліцензію  на  переказ   коштів відповідного Державного органу, та банки, що отримали банківську ліцензію, і уклали  договір  з Платіжною організацією про приєднання до  ВПС;

Користувачі ВПС, а саме:

фізичні особи, фізичні особи - підприємці  та юридичні особи – суб’єкти  відносин, що виникають  при проведені  переказу коштів;

юридичні особи та підприємці, які уклали договори з Платіжною організацією, учасниками ВПС або Розрахунковим банком на приймання платежів учасників ВПС на їх користь;

Розрахункові банки,  які уповноважені Платіжною організацією для здійснення фінансових розрахунків між Учасниками ВПС та Учасниками  і Користувачами шляхом договірного списання з рахунків відкритих учасниками в цих банком відповідно до укладених договорів. Для мінімізації розрахункових ризиків Платіжна організація може укладати договори з декілька ми Розрахунковими банками.

2.1. Вищим керівним органом Товариства є Загальні збори Учасників Товариства. Склад, повноваження, порядок скликання, роботи та прийняття рішень Загальними зборами визначені в Статуті Товариства (далі – Статут).

2.2. Загальні збори Учасників визначають основні напрями розвитку ВПС, затверджують річні результати діяльності Платіжної організації.

2.3. Загальні збори Учасників Товариства з питань роботи ВПС проводяться не рідше одного разу на рік.

2.4. Дирекція Товариства є виконавчим органом, який здійснює керівництво поточною діяльністю ВПС і виконує наступні функції:

§ визначає напрямки технічного розвитку ВПС, розширення сфери надання послуг і їх номенклатури та виносить ці питання на розгляд та затвердження Загальних зборів засновників;

§ контроль за виконанням Правил роботи внутрішньодержавної платіжної системи Учасниками ВПС, а також структурними підрозділами Платіжної організації;

§ забезпечення виконання стратегічної політики Загальних зборів, що забезпечує функціонування ВПС;

§ нормативне забезпечення функціонування ВПС;

§ при необхідності виконує арбітражні функції у межах ВПС;

§ інші функції, передбачені цим Положенням, Статутом та укладеними договорами щодо подальшого розвитку ВПС.

2.5. Дирекцією Платіжної організації керує Генеральний директор, який призначається та звільняється з посади Загальними зборами Учасників у порядку, передбаченому Статутом.

 

2.6. Усі взаємовідносини у ВПС будуються на договірних засадах. Платіжна організація укладає договори з Учасниками ВПС, Розрахунковими (обслуговуючими) банками, користувачами, іншими платіжними системами та іншими організаціями.