Умови вступу
Банківська та небанківська фінансова установа, яка відповідно до законодавства України має право здійснювати переказ коштів, для вступу до ВНПС подає до Платіжної організації заяву про приєднання до ВНПС. Платіжна організація протягом 30 днів укладає з нею Договір про конфіденційність, який визначає права й обов‘язки фінансової установи у відношенні до будь-якої інформації, що стала їй відомою, або передається Платіжною організацією на етапі підготовчої роботи при вступі до ВНПС.
Після укладення договору про конфіденційність, потенційний член ВНПС подає до Платіжної організації наступні документи:
  • копію Статуту фінансової установи (завірену нотаріально);
  • копію Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (завірену нотаріально);
  • копію ліцензії Національного банку України на здійснення банківських операцій для банків (завірену нотаріально);
  • копію свідоцтва про державну реєстрацію фінансової установи та копію ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на переказ коштів для небанківських фінансових установ, (завірену нотаріально);
  • копію внутрішніх правил, які регулюють порядок  проведення операцій з переказу коштів;
  • копію річного звіту за попередній рік, а для фінансових установ, що здійснюють господарську діяльність строком до 1 року, за попередній звітний період;
  • результати аудиторської перевірки за попередній рік, а  для фінансових установ створених у поточному році - за попередній звітний період;
  • оборотно-сальдовий баланс на останню звітну дату кварталу;
  • виконання економічних нормативів діяльності фінансової установи на останню звітну дату кварталу.

Копії документів, що нотаріально не завіряються, підписуються керівником і головним бухгалтером (відповідальним бухгалтером) юридичної особи та скріпляються печаткою юридичної особи.
Юридична особа протягом одного місяця з дня укладання договору приєднання до ВНПС «Фінансовий світ», укладає з Розрахунковим банком та Платіжною організацією ВНПС відповідні договори.  Датою прийняття юридичної особи у члени ВНПС є дата підписання договору про приєднання до ВНПС  у якості члена повноважними представниками сторін.

1. Порядок оформлення договірних відносин з Платіжною організацією
1.1. Учасники ВПС та користувачі (отримувачі – юридичні особи та підприємці) свою участь в роботі ВПС «Фінансовий світ» (далі - ВПС) оформляють шляхом укладання ними відповідних договорів (додатків до них), передбачених цими Правилам, а саме:
1) договору приєднання до ВПС в якості Учасника;
2) договору про конфіденційність;
3) публічного договору;
4) договір про супроводження програмного забезпечення;
5) договір про здійснення клірингових операцій;
6) договір з постачальником платіжних послуг чи Платіжною організацією платіжної системи про обслуговування Учасниками ВПС електронних платіжних засобів інших платіжних систем;
7) договір про приймання платежів Учасниками ВПС на користь суб’єктів господарювання.
1.2. Розрахунковий банк оформлює участь у ВПС шляхом укладання з Платіжною організацією договору про забезпечення взаєморозрахунків між Учасниками ВПС, та/або договору про забезпечення розрахунків Учасниками ВПС з користувачами (отримувачами). Розрахунковий банк проводить розрахунки за переказами коштів здійсненними у ВПС на підставі договірного списання за розрахунковими документами Платіжної організації.
1.3. Розрахунковий банк набуває статусу Учасника ВПС з дати підписання сторонами договору на обслуговування рахунків Учасників ВПС для здійснення розрахунків (взаєморозрахунків) за переказами ВПС.
1.4. Отримувачі (юридичні особи і фізичні особи – підприємці), на користь яких Учасниками ВПС приймаються платежі, можуть оформлювати участь в ВПС шляхом укладання ними договорів із Учасником ВПС, або із Платіжною організацією, або з Розрахунковими банками.
1.5. Платник набуває статусу користувача ВПС з моменту ініціювання операції з переказу коштів та при приєднанні до умов публічного договору, який затверджується та оприлюднюється Учасником ВПС (Платіжною організацією) у відповідності з цими Правилами.
1.6. Процедура оформлення участі в ВПС отримувачів (юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців), з якими укладаються договори та виконання ними підготовчих робіт щодо забезпечення роботи в ВПС визначаються Платіжною організацією.
1.7. Договори, що укладаються між Платіжною організацією та її Учасниками, а також договори на переказ коштів Учасниками ВПС з отримувачами ВПС - юридичними особами або фізичними особами – підприємцями, оформлюються у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. На вимогу однієї із сторін кількість примірників договору може бути збільшена.
2. Порядок припинення участі у ВПС
2.1. Усі суб’єкти правових відносин (Учасники та отримувачі (юридичні особи або фізичні особи) можуть припинити участь у ВПС за власним бажанням або на підставах, наведених у цьому розділі.
2.2. Підставою для ініціювання припинення участі у ВПС за власним бажанням є:
1) письмова заява Учасника ВПС за 30 днів про припинення участі у ВПС, що надається Платіжній організації;
2) лист від отримувача, з якою укладено договір про приймання платежів на його користь за 30 днів про припинення участі у ВПС, що надається Платіжній організації.
2.3. Підставою для припинення участі фінансової установи в ВПС є:
1) рішення Національного банку про припинення дії ліцензії на надання послуг з переказу коштів;
2) рішення Нацкомфінпослуг про припинення діяльності небанківської фінансової установи;
3) рішення Національного банку про ліквідацію банку;
4) рішення господарського суду про ліквідацію фінансової установи чи визнання  її банкрутом;
5) рішення вищого органу управління фінансової установи про його ліквідацію;
6) систематичне невиконання зобов'язань (більше 3 разів протягом року), пов'язаних із розрахунками з іншими Учасниками ВПС та/ або Учасниками та отримувачами ВПС;
7) систематичне подання недостовірної інформації (більше 3 разів), яка потрібна для забезпечення функціонування ВПС та/ або для вирішення спорів і конфліктів щодо здійснення переказів через ВПС;
8) порушення фінансовою установою або її структурним підрозділом технології роботи у ВПС та невиконання вимог інформаційної безпеки ВПС;
9) нездійснення на протязі року операцій з переказу коштів через ВПС;
10) з інших підстав, які унеможливлюють подальше виконання Учасником ВПС його функції.
2.4. Підставою для припинення участі отримувача (юридичної особи або фізичної особи – підприємця) у ВПС є:
1) невиконання зобов'язань, пов'язаних із розрахунками з іншими Учасниками та отримувачами ВПС;
2) порушення умов договору з Платіжною організацією та вимог цих Правил;
3) встановлення факту надання Платіжній організації недостовірної фінансової інформації, яка потрібна для укладання договору, вирішення спорів і конфліктів;
4) невиконання вимог інформаційної безпеки ВПС;
5) з інших підстав, які унеможливлюють подальше виконання отримувачем ВПС його функції.
2.5. Платіжна організація письмово попереджає у разі порушення двох пунктів перерахованих умов, а у разі повторних порушень, Платіжна організація має право припинити роботу Учасника у ВПС.
2.6. Фінансова установа (його структурний підрозділ) можуть продовжувати роботу в ВПС лише після службового розслідування, яке проводить Платіжна організація в строк до 7 робочих днів та після усунення виявлених недоліків.
2.7. Платіжна організація при припиненні участі фінансових установ або участі отримувачів (юридичних осіб та/або фізичних осіб – підприємців) у ВПС проводить перевірку виконання нижче наведених умов:
· вилучення рекламних матеріалів;
· проведення остаточних розрахунків з іншими Учасниками та/або отримувачами ВПС;
· надання інформації своїм Учасникам – про припинення участі у ВПС.
2.8. Суб’єкт правових відносин не повинен мати заборгованості перед Платіжною організацією та має здійснити всі розрахунки до припинення участі у ВПС.
2.9. Якщо в результаті перевірки встановлено, що ці вимоги не виконані або виконані частково, то Платіжна організація по узгодженню з суб’єктом правових відносин встановлює новий термін для повного виконання вище умов, по закінченню цього терміну перевірка виконання цих вимог поновлюється.
2.10. Якщо результати перевірок підтверджують, що всі вимоги виконані, Платіжна організація делегує уповноважених осіб до суб’єкта відносин ВПС для вилучення ключової та іншої конфіденційної інформації ВПС.
2.11. Платіжна організація протягом одного місяця після виключення юридичної особи суб’єкта правових відносин із системи розрахунків ВПС зобов'язана приймати до розгляду претензії по спірних транзакціях.
2.12. Розрахунковий банк після закінчення місячного строку, протягом трьох робочих днів, перераховує залишок коштів із рахунку фінансової установи для розрахунків у ВПС на її рахунок в обслуговуючому банку та повідомляє про розірвання договірних відносин.
2.13. Після цього суб’єкт правових відносин підписує з Платіжною організацією відповідний договір про припинення участі у ВПС.