Умови вступу

Умови участі у платіжній системі Фінансовий Світ

 

Учасниками ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» (далі – Фінансовий Світ або Платіжна система), платіжною організацією якої є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» (далі – Платіжна організація), можуть бути(є) виключно небанківські фінансові установи, що отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, а також банки, що отримали банківську ліцензію та уклали договір з Платіжною організацією про приєднання до ВПС у якості Учасника ВПС, та які:

  • здійснюють діяльність у відповідності до вимог чинного законодавства; 

  • мають власний веб-сайт, що містить інформацію, що підлягає розкриттю згідно вимог нормативних актів; 

  • мають внутрішні документи, що визначають порядок надання ним послуг з переказу коштів, положення яких не суперечать чинному законодавству та Правилам роботи платіжної системи Фінансовий Світ (далі – Правила); 

  • мають всі інші внутрішні документи, що повинні бути в учасника Платіжної системи у відповідності до діючих нормативних актів, в т.ч. але не виключно, що передбачені законодавством про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 

  • дотримуються та виконують економічні нормативи, що встановлені регулятором для діяльності фінансової установи; 

  • не перебувають в процесі припинення та діяльність яких не створює загроз для безперебійного функціонування платіжної системи Фінансовий Світ; 

  • відповідають іншим вимогам, що визначені чинним законодавством. 

Платіжна організація не накладає ніяких обмежень на участь у платіжній системі Фінансовий Світ.

 

Фінансова установа, яка відповідно до законодавства України має право здійснювати переказ коштів, для участі у Платіжній системі подає до Платіжної організації відповідну заяву.

Після направлення фінансовою установою на адресу Платіжної організації заяви про приєднання до платіжної системи Фінансовий Світ у якості учасника Платіжна організація протягом 30 днів укладає з нею договір про конфіденційність, який визначає права й обов‘язки фінансової установи у відношенні до будь-якої інформації, що стала їй відомою або передається Платіжною організацією на етапі підготовчої роботи при приєднанні до Платіжної системи.

Після укладення договору про конфіденційність, потенційний учасник Платіжної Системи подає до Платіжної організації наступні документи:

анкету (опитувальник) юридичної особи для забезпечення вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

копію Статуту фінансової установи. Небанківська фінансова установа, актуальна редакція статуту якої оприлюднена на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, статут у паперовій формі не подає, а подає - копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, в якому зазначено код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації;

копію свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (для небанківських фінансових установ);

копію витягу з Державного реєстру фінансових установ про видачу ліцензії для здійснення діяльності з надання фінансових послуг, що містить відомості про рішення Національного банку України про видачу ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку (для небанківських фінансових установ);

копію банківської ліцензії (для банків);

копію внутрішніх правил, які регулюють порядок проведення операцій з переказу коштів (для небанківських фінансових установ);

фінансову звітність юридичної особи, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності за попередній рік, а для фінансових установ, що здійснюють господарську діяльність строком до 1 року, за попередній звітний період;

висновок аудитора (аудиторської фірми), відомості щодо якого (якої) включені до відповідного реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, складений за підсумками проведеної перевірки достовірності та повноти річної фінансової звітності, її відповідності міжнародним стандартам фінансової звітності;

інші документи на вимогу Платіжної організації, в т.ч., але не виключно, з метою підтвердження виконання економічних нормативів діяльності фінансової установи.

Копії документів засвідчуються підписом уповноваженої особи небанківської фінансової установи/банку та скріпляються печаткою юридичної особи (у разі її наявності).

 

Після подання повного пакету документів Платіжна організація розглядає ці документи та вирішує питання про надання юридичній особі статусу учасника платіжної системи Фінансовий Світ.

Платіжна організація протягом 30 (тридцяти) календарних днів із дати одержання заяви про приєднання до платіжної системи Фінансовий Світ письмово повідомляє юридичну особу за адресою, яка вказана в заяві, про дозвіл на прийняття фінансової установи до складу учасників Платіжної системи, а у разі відмови - про причини відмови.

Учасник платіжної системи Фінансовий Світ свою участь в роботі Платіжної системи оформляє шляхом укладання:

договору приєднання до платіжної системи Фінансовий Світ у якості учасника;

договору про конфіденційність;

договору про відкриття поточного рахунку у Розрахунковому банку;

договору між прямим та непрямим учасником. Договору про проведення розрахунків за операціями інших учасників у Платіжній системі.

Протягом одного місяця з моменту отримання дозволу на прийняття фінансової установи у учасники до Платіжної системи, юридична особа укладає з Платіжною організацією договір про приєднання до Платіжної системи у якості учасника (двох примірниках). Датою прийняття юридичної особи в учасники Платіжної системи є дата підписання договору про приєднання до Платіжної системи у якості учасника повноважними представниками сторін, за умови реєстрації Національним банком України учасником Платіжної системи, шляхом унесення відомостей про нього до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі - Реєстр). Якщо протягом цього строку, договір про приєднання до Платіжної системи у якості учасника не буде укладено, наданий Платіжною організацією дозвіл вважається анульованим.

Новий учасник платіжної системи Фінансовий Світ протягом одного місяця з дня укладання договору приєднання до Платіжної системи в якості учасника укладає з Розрахунковим банком та Платіжною організацією Платіжної системи відповідні договори. На підставі укладених попередніх договорів юридична особа виконує підготовчі дії, необхідні для виконання функцій учасника Платіжної системи (зокрема, відкриває рахунок в Розрахунковому банку та забезпечує перерахування грошових коштів для забезпечення розрахунків в межах встановленого Платіжною організацією ліміту залишку коштів на рахунку).

Платіжна організація узгоджує з новим учасником платіжної системи Фінансовий Світ, порядок та строки впровадження технологічних процесів по наданню послуг з переказу коштів.

 

Розрахунковий банк оформлює участь у Платіжній системі шляхом укладання з Платіжною організацією договору про забезпечення взаєморозрахунків між учасниками Платіжної системи, та/або договору про забезпечення розрахунків учасниками Платіжної системи з користувачами (отримувачами). Розрахунковий банк проводить розрахунки за переказами коштів здійсненними у платіжній системі Фінансовий Світ на підставі договірного списання за розрахунковими документами Платіжної організації, у відповідності до діючих нормативних актів.

Розрахунковий банк набуває статусу учасника Платіжної системи з дати підписання сторонами договору на обслуговування рахунків учасників для здійснення розрахунків (взаєморозрахунків) за переказами Платіжної системи:

До Розрахункових банків встановлюються такі вимоги:

вести свою діяльність відповідно до вимог законодавства України;

банк відповідає хоча б одному з наступних критеріїв:

- здійснює розрахунки за рахунками не менше 50 респондентів – фінансових установ та іноземних банків протягом не менше 5-ти років;

- має досвід здійснення розрахунків за рахунками інших фінансових установ не менше 3-х років;

банк забезпечує банківську таємницю, захист інформації про засоби і методи забезпечення інформаційної безпеки і персональних даних користувачів відповідно до законодавства України;

банк забезпечує безперебійність надання послуг учасникам та Платіжній організації для роботи у Платіжній системі;

банк забезпечує відновлення належного надання послуг учасникам та Платіжній організації для роботи у Платіжній системі, в разі його порушення протягом 24 годин;

банк виконує обов'язкові нормативи Національного банку, вимоги по забезпеченню заходів з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму та/або розповсюдження зброї масового знищення;

технологічне забезпечення банку дозволяє реалізувати інформаційну взаємодію з учасником Платіжної системи, Платіжною організацією, у тому числі з використанням захищеного електронного документообігу, каналів зв’язку, тощо;

банк не має права в односторонньому порядку призупиняти (припиняти) надання послуг учасникам та Платіжній організації для роботи у Платіжній системі;

банк забезпечує контроль за належною якістю надання послуг учасникам, Платіжній організації у межах своєї компетенції та у разі необхідності переглядає результати заходів контролю не рідше одного разу на рік.

 

Отримувачі (фізична особа, юридична особа або фізична особа-суб’єкт підприємницької діяльності, яка зареєстрована відповідно до закону як підприємець та на рахунок якої зараховується сума переказу, або фізична особа яка отримує суму переказу у готівковій формі) можуть користуватися послугами платіжної системи Фінансовий світ шляхом укладання ними договорів про прийом платежів (про надання послуг з приймання та переказу платежів) із учасником Платіжної системи та Платіжною організацією (у випадку виконання нею функцій учасника Платіжної системи).

 

Платник набуває статусу користувача платіжної системи Фінансовий Світ з моменту ініціювання операції з переказу коштів у Платіжній системі та при приєднанні до умов публічного договору, який затверджується та оприлюднюється учасником Платіжної системи (Платіжною організацією) у відповідності з Правилами.