Про нас

Про нас.


Загальні відомості про Платіжну систему:

ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» (далі – Фінансовий Світ або Платіжна система) створена в 2009 році (дозвіл Національного банку України на здійснення діяльності, пов’язаної з  переказом коштів № 2 від 16.07.2009р.) та функціонує у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Основною функцією платіжної системи Фінансовий світ є проведення переказів коштів в національній валюті на території України.

Платіжна система зареєстрована Національним банком України, шляхом внесення відповідних відомостей про Фінансовий Світ до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі - Реєстр), що розміщений в мережі Інтернет та є загальнодоступним для перегляду на офіційному веб-сайті Національного банку України (https://bank.gov.ua/).

Платіжною організацією платіжної системи Фінансовий Світ (юридичною особою, що визначає правила роботи платіжної системи Фінансовий Світ, а також виконує інші функції щодо забезпечення діяльності платіжної системи Фінансовий Світ та несе відповідальність з законодавством та договором) є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» (далі – Платіжна організація), яке є небанківською фінансовою установою та має діючу ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, видану рішенням Національного банку України № 39 від 29.01.2016р.

Відповідні відомості внесені Національним банком України до Реєстру.

Послуги з переказу коштів у платіжній системі Фінансовий світ надаються користувачам (ініціаторам, платникам, отримувачам) безпосередньо учасниками Платіжної системи, які є небанківськими фінансовими установами і мають право на надання цих послуг згідно законодавства, відомості про яких внесені Національним банком до Реєстру, та у відповідності до положень Правил роботи платіжної системи Фінансовий світ, що погоджені Національним банком України (свідоцтво: №2 від 16.07.2009; №2/1 від 15.08.2018; №2/2 від 22.08.2019; №2/3 від 01.06.2020).


Опис організаційної структури Платіжної системи:

До складу платіжної системи Фінансовий Світ входять:

- Платіжна організація;

- Процесинговий центр платіжної системи Фінансовий Світ - інформаційно-обчислювальним центр Платіжної системи, який виконує інформаційно-технічне обслуговування учасників та інших складових Платіжної системи, з метою забезпечення виконання ними функцій, передбачених Платіжною системою. Процесинговим центром платіжної системи Фінансовий світ є Платіжна організація;

- Розрахунковий центр платіжної системи Фінансовий Світ - розрахунковий центр Платіжної організації, що забезпечує підготовку та передачу інформації/документів для проведення розрахунків учасників Платіжної системи за здійсненними операціями з переказу коштів через Платіжну систему та через Розрахункові банки Платіжної системи;

- Учасники платіжної системи Фінансовий Світ - небанківські фінансові установи, що отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, а також банки, що отримали банківську ліцензію та уклали договір з Платіжною організацією про приєднання до Платіжної системи у якості учасника Платіжної системи. Перелік учасників можна переглянути тут.

- Розрахункові банки платіжної системи Фінансовий Світ - уповноважені Платіжною організацією банки, що відкривають рахунки учасниками Платіжної системи, для здійснення фінансових розрахунків між учасниками та користувачами Платіжної системи. Розрахунковими банками платіжної системи Фінансовий Світ є АТ “ОЩАДБАНК”(код за ЄДРПОУ 00032129) та АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” (код за ЄДРПОУ 13857564);

- Оператори послуг платіжної інфраструктури (клірингова установа, процесингова установа та інші особи, уповноважені надавати окремі види послуг в платіжній системі або здійснювати операційні, інформаційні та інші технологічні функції щодо переказу коштів), які зареєстровані Національним банком України та надають послуги для забезпечення роботи учасників, Платіжної системи та Платіжної організації відповідно до своїх функцій та договорів, укладених із Платіжною організацією;

- Користувачі (платники(ініціатори), отримувачі) – фізичні та/або юридичні особи, яким надаються послуги в Платіжній системі щодо виконання переказу коштів учасниками Платіжної системи.


Склад керівних органів Платіжної організації Платіжної системи:

Керівними органами управління Платіжної організаціє є загальні збори учасників та виконавчий орган.

Загальні збори учасників Платіжної організації є вищим органом управління Платіжної організації. Відомості про склад учасників Платіжної організації розміщені та загально доступні для перегляду в мережі Інтернет у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Відомості про структуру власності Платіжної організації можна переглянути тут.

Виконавчим органом управління Платіжної організації є Дирекція, що здійснює управління поточною діяльністю Платіжної організації. Відомості про склад Дирекції розміщено тут.

Компетенція, порядок прийняття рішень керівними органами управління визначені статутом Платіжної організації.


Опис послуг, що надаються Платіжною системою, включаючи всіх платні послуги:

Платіжна система Фінансовий Світ забезпечує проведення переказів коштів в національній валюті на території України, що ініційовані платниками(ініціаторами) через учасників Платіжної системи, для їх зарахування отримувачам та забезпечує здійснення розрахунків за цими переказами через Розрахункові банки.

Послуги з переказу коштів користувачам у Платіжній системі безпосередньо надаються її учасниками.

Види послуг з переказу коштів, що надаються учасниками Платіжної системи, в залежності від способу ініціювання переказу:

- за допомогою платіжного пристрою (банківський автомат, платіжний термінал, програмно-технічний комплекс самообслуговування тощо), для проведення переказу у готівковій та/або безготівковій формі;

- через структурні підрозділи учасника, для проведення переказу у готівковій та/або безготівковій формі;

- за допомогою веб-сайту, мобільного додатку, для проведення переказу в безготівковій формі із застосуванням платіжних карток (їх реквізитів);

- переказ безготівкових коштів за допомогою платіжного пристрою, веб-сайту, мобільного додатку із застосуванням документу для виплат.

Види послуг із переказу коштів, що надаються учасниками Платіжної системи, за цільовим призначенням (суттю операції) - учасники Платіжної системи здійснюють переказ коштів платників через визначені Платіжною організацією Розрахункові банки:

- проведення платежів в оплату товарів (робіт, послуг) Отримувачів, у тому числі в оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг кабельного, цифрового та супутникового телебачення, послуг Інтернет-провайдерів тощо;

- погашення заборгованості фізичних осіб за отриманими в фінансових установах кредитами та відсотками за ними;

перерахування на користь інших фізичних осіб грошових коштів шляхом використанням платіжних карток (їх реквізитів);

зарахування на рахунки фізичних та юридичних осіб в банках із дотриманням вимог законодавства;

виплати грошових коштів фізичним особам без відкриття рахунку;

перерахування учасниками, що є агентами з розрахунків банків – емітентів електронних грошей, коштів на банківські рахунки користувачів під час приймання агентом з розрахунків електронних грошей в обмін на безготівкові кошти за правилами використання електронних грошей, що узгоджені з Національним банком України;

проведення виплат грошових коштів Отримувачам (фізичної особи (резидент) із зарахуванням суми переказу за реквізитами платіжної картки, юридичної особи (резидент) та фізичної особи – підприємця (резидент)) із зарахуванням суми переказу на їх рахунок (відкритий у будь-якому банку в Україні) або з видачою суми переказу готівкою виключно фізичній особі).

У випадках визначених законодавством, учасники Платіжної системи надають послуги з переказу коштів виключно після здійснення належної перевірки(верифікації) та/або ідентифікації користувача.

Учасник Платіжної системи зобов’язується відмовити користувачу в проведенні операції з переказу коштів через Платіжну систему у разі не заповнення ним даних та відомостей, що мають зазначатися у випадках та обсязі, передбачених законодавством України (в т.ч. але не виключно згідно вимог законодавства у сфері запобігання та протидії (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму) і Правилами роботи Платіжної системи.

Операція з переказу коштів може бути проведена після ознайомлення платником-фізичною особою(ініціатором) з умовами публічного договору учасника Платіжної системи, який встановлює правила, обов'язкові для його сторін при укладенні і виконанні цього публічного договору, а саме: порядок та строки проведення переказів, розмір комісійної винагороди, принципи виконання документів на переказ та відкликання документів на переказ, порядок вирішення спорів тощо, а також передбачає згоду користувача - суб’єкта персональних даних на обробку його даних при здійсненні переказу коштів згідно з законодавством України. Ініціатор переказу на момент акцепту даного публічного договору цим надає згоду учаснику Платіжної системи на здійснення переказу грошових коштів на відповідних умовах.

Учасник Платіжної системи несе перед користувачем відповідальність, щодо проведення переказу коштів згідно Законів України «Про платіжні системи та переказ коштів України», «Про захист персональних даних» та умов укладеного з ним публічного договору.

Розрахунки за здійсненними переказами коштів (прийманню платежів) здійснюються Розрахунковим банком з рахунків учасників Платіжної системи, на підставі платіжних реєстрів, сформованих Платіжною організацією, а клірингові розрахунки між учасниками здійснюються шляхом виконання клірингових вимог, сформованих Платіжною організацією, на підставі договорів, укладених учасниками з Платіжною організацією та з Розрахунковим банком.

Для забезпечення переказу коштів, Платіжна система використовує:

інформаційні технології, що забезпечують формування, обробку, передачу, одержання та зберігання документів за операціями з переказу коштів, а також формування відповідних документів на переказ коштів в електронній формі.

систему захисту інформації, що забезпечує безперервний та достатній захист інформації щодо здійснення ініційованих операцій переказу коштів на всіх етапах її формування, обробки, передачі, одержання та зберігання.


Порядок (умови) здійснення переказу коштів:

Переказ коштів здійснюється у порядку, що визначений у публічному договорі (далі – Публічна пропозиція) учасника Платіжної системи, з умовами якого платник(ініціатор) знайомиться(акцептує) під час ініціювання ним переказу коштів на екрані платіжного терміналу, на веб-сайті чи в мобільному додатку або за допомогою заяви на переказ готівки, наданої платником (ініціатором) уповноваженому працівнику учасника Платіжної системи.

Переказ коштів здійснюється в межах встановлених законодавством строків.

Обмеження щодо суми коштів, яку може переказати платник(ініціатор), встановлюється учасником Платіжної системи згідно вимог чинного законодавства України, його внутрішніх положень та Правил роботи Платіжної системи та повідомляється користувачу учасником.

По завершенню ініціювання платежу платником(ініціатором), учасник Платіжної системи видає йому відповідний розрахунковий документ (квитанцію, чек , тощо), який відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України з питань ведення касових операцій містить усі обов'язкові реквізити такого документа.


Вартість послуг з переказу коштів, що надаються користувачам Платіжної системи (розмір комісійної винагороди / плати за здійснення операції) та загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити користувач, встановлюється учасником платіжної системи Фінансовий світ у відповідності до діючих тарифів

у Платіжній системі:

- вартість послуг з переказу коштів, що сплачуються платниками-фізичними особами при ініціювання переказу через платіжні пристрої, розраховується в залежності від виду послуг (постачальника послуг), суми платежу та демонструється ініціатору переказу на моніторі/екрані платіжного пристрою до внесення коштів/введення реквізитів платіжної картки та може становити становить від 0 гривень але не більше 1000,00 гривень за один переказ;

- вартість послуг з переказу коштів, що сплачуються користувачами-юридичними особами, визначається договором про надання послуг з переказу платежів, укладеним в письмовій формі між учасником Платіжної системи та користувачем-юридичною особою та може становити від 0 гривень та більше.


Найменування валют переказу коштів, що здійснюються в Платіжній системі: національна валюта України – гривня.


Курси обміну валют – зазначена діяльність в Платіжній системі не здійснюється.


Місця розташування програмно-технічних комплексів самообслуговування, пунктів приймання та виплати готівки, які використовуються для здійснення переказів коштів у Платіжній системі (за наявності) можна переглянути тут.


Наявність у клієнта(користувача) права на відмову від договору про надання фінансових послуг з переказу коштів та строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору. Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій:

Скасування переказу (відмова від договору) може здійснюватися на вимогу платником протягом 30 хвилин з моменту відправлення за місцем його відправлення через пункт надання фінансових послуг учасника Платіжної системи, у разі якщо переказ не був відправлений. Скасування переказу здійснюється на суму переказу та суму комісійної винагороди при пред’явленні платником паспорту або іншого документу, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів, що засвідчує особу та документа на переказ Платіжної системи про здійснення операції переказу.

У разі допущення користувачем помилки при заповненні реквізитів документа на переказ платник звертається до відповідного учасника Платіжної системи, який надає йому послугу з переказу коштів, за контактним телефоном або адресою, що вказані на квитанції, з заявою (з усною або письмовою-складається за встановленою Правилами роботи Платіжної системи форою, що надається користувачу учасником Платіжної системи, який йому надає послугу з переказу коштів, в момент його звернення) для уточнення реквізитів та повторного проведення переказу, скасування або повернення переказу

Повернення коштів за незавершеним переказом, неналежним або помилковим переказом, що обліковуються на рахунку за нез'ясованими операціями з переказу, здійснюється учасником Платіжної системи за вибором користувача після його верифікації, ідентифікації, як готівкою, так і шляхом зарахування на зазначений платником рахунок в банку на підставі письмової заяви на повернення переказу з додатком до неї квитанції (чеку) про здійснення переказу готівки.

Повернення переказу (платежу) платнику, якщо переказ не був отриманий отримувачем, здійснюється за місцем відправлення переказу, на підставі заяви платника не раніше наступного дня з моменту здійснення відправлення переказу. Повернення переказу здійснюється на суму переказу при пред’явленні платником паспорту або іншого документу, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів, що засвідчує особу та квитанції про здійснення операції переказу (платежу). Комісійна винагорода сплачена платником не повертається.

Отримувач має право розірвати договір в односторонньому порядку, шляхом направлення учаснику, з яким він укладений, письмового повідомлення, не пізніше ніж за 60 календарних днів до передбачуваної дати його розірвання. При цьому такий договір вважається розірваним з дати повного виконання сторонами своїх зобов’язань та проведення всіх взаєморозрахунків по договору про надання послуг з переказу коштів, якщо інші умови не будуть встановлені в такому договорі за спільною згодою отримувача та учасника. Якщо інше не визначено умовами договору, що укладається між учасником та отримувачем та якщо такі умови відповідають чинному законодавству та Правилам.

Користувач не має прав на дострокове виконання ним умов договору про дання послуг з переказу коштів.


Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується): не застосовується (обмеження відсутні). При цьому договори про надання послуг з переказу коштів, що укладається учасниками з платниками як правило виконуються в момент ініціювання платником платежу.


Порядок внесення змін та доповнень до договору про надання послуг з переказу коштів:

Учасник Платіжної системи має право ініціювати внесення змін в Публічну пропозицію, повідомивши про це користувача не пізніше ніж визначено Публічною пропозицією до запланованої дати внесення таких змін, шляхом розміщення зазначеної інформації на офіційному сайті учасника Платіжної системи в мережі Інтернет або будь-яким іншим чином, що забезпечує його доступність для перегляду користувачем, що визначається учасником. Якщо користувач, який отримав пропозицію про внесення змін до Публічної пропозиції незгоден із нею, користувач вправі відмовитись від Договору.


Збільшення фіксованої процентної ставки за договором про надання послуг з переказу платежів без письмової згоди споживача(користувача) фінансової послуг – є неможливим.


Найменування особи, яка надає посередницькі послуги: Посередники відсутні. При цьому переказ коштів здійснюється учасником в Платіжній системі. У разі ініціювання користувачем платежу з використанням електронних платіжних засобів або з метою зарахування платежу на електронний платіжний засіб, еквайринг за цими операціями здійснюється банком-еквайром, на підставі відповідного договору між учасником та банком-еквайром, при цьому користувач не сплачує будь-які кошти банку-еквайру, оскільки зазначені послуги сплачуються учасником самостійно(якщо інше не буде погоджено в договорі з користувачем), для можливості надання послуг користувачу.


Порядок вирішення спорів між учасниками та користувачами платіжної системи:

Усі спірні питання та/або розбіжності, що виникають між учасниками та користувачами (платниками, отримувачами) Платіжної систем, вирішуються шляхом взаємних консультацій та переговорів між ними.

Користувачі (платники, отримувачі) Платіжної системи та/або інші заінтересовані особи, для з’ясування спорів внаслідок невиконання або неналежного виконання зобов'язань учасником Платіжної системи, мають право звертатися із відповідним запитом до відповідного учасника Платіжної системи, з яким виник спір або до Платіжної організації.

Платіжна організація, Учасники Платіжної системи, які отримали відповідний запит про надання необхідної інформації, зобов'язані протягом 10 робочих днів розглянути цей запит та надати відповідь.

У випадку неможливості врегулювання спорів між учасником Платіжної системи та користувачами(платниками, отримувачами) Платіжної системи шляхом переговорів, для їх вирішення користувач може звернутися до компетентного державного органу (органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності учасника платіжної системи) або суду, відповідно до вимог чинного в Україні законодавства.


Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються:

У разі нездатності своєчасного та повного завершення/виконання переказу коштів в платіжній системі Фінансовий Світ її учасником, за такими зобов’язаннями учасника Платіжної системи розрахунок проводить Платіжна організація, відповідно до умов укладених договорів про участь у Платіжній системі, між учасником та Платіжною організацією. Що гарантує своєчасне та в повному обсязі виконання учасником Платіжної системи взятих на себе зобов’язань з переказу коштів.


Адреса, за якою приймаються скарги Платіжною організацією від користувачів Платіжної системи:

ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» - 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 309.


Інформація щодо номера контактного телефону, поштової адреси та адреси корпоративної електронної поштової скриньки Платіжної організації Платіжної системи розміщена та доступна для перегляду тут.Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності Платіжної організації:

 

Національний банк України

адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9

тел: 0-800-505-240

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду