Права і обов’язки учасників
Перелік прав і обов'язків учасників Платіжної системи


Учасники ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» (далі – Фінансовий Світ або Платіжна система), платіжною організацією якої є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» (далі – Платіжна організація),

мають наступні права:

 • виконувати функції учасника платіжної системи Фінансовий Світ та отримувати послуги Платіжної системи, у відповідності до Правил роботи Платіжної системи, інших внутрішніх документів Платіжної системи, що відповідають чинним нормативним актам;

 • встановлювати розміри тарифів та комісійної винагороди для платників (ініціаторів переказу)/отримувачів в межах граничних розмірів комісійної винагороди в платіжній системі Фінансовий Світ, встановлених Платіжною організацією;

 • встановлюють обмеження (ліміти) щодо здійснення користувачами операцій з переказу коштів у відповідності до Правил роботи платіжної системи та нормативних актів;

 • укладати з користувачами Платіжної системи договори про надання послуг з переказу коштів;

 • надавати користувачам послуги з переказу коштів в платіжній системі Фінансовий Світ, у відповідності до Правил роботи Платіжної системи та згідно своїх внутрішніх положень, що відповідають діючим нормативним актам;

 • звертатися до Платіжної організації з питань вирішення спорів, що виникли з іншими учасниками платіжної системи Фінансовий Світ;

 • за письмовою заявою до Платіжної організації на підставі рішення комісії Платіжної організації з вирішення спорів або на підставі рішення суду одержувати відшкодування збитків, що завдані учаснику внаслідок дій іншого учасників платіжної системи Фінансовий Світ;

 • звертатися до Платіжної організації із скаргами та пропозиціями щодо питань роботи Платіжної системи;

 • запитувати у Платіжної організації інформацію, що необхідна учаснику та пов’язана з роботою у платіжній системі Фінансовий Світ;

 • припинити участь у платіжній системі Фінансовий Світ за власним бажанням;

 • інші права, визначені нормативними актами.


Учасники Платіжної системи мають наступні обов’язки:

 • забезпечують надійне функціонування та обслуговування відповідних компонентів апаратно-програмного комплексу Платіжної системи, за допомогою яких здійснюються виконання учасником функціональних обов’язків;

 • відкривають рахунок у Розрахунковому банку Платіжної системи або за вимогою Платіжної організації мінімум у двох Розрахункових банках, для забезпечення безперебійності функціонування послуги переказу коштів через Платіжну систему і взаємозамінності Розрахункового банку з урахуванням особливостей, визначених Правилами роботи платіжної системи Фінансовий Світ;

 • забезпечують внесення коштів на рахунки, відкриті у Розрахункових банках для розрахунків за переказами у платіжній системі Фінансовий Світ, в межах ліміту залишку коштів на рахунку (далі - ліміт), який може бути встановлений Платіжною організацією для забезпечення взаєморозрахунків між учасниками Платіжної системи за операціями з переказу коштів за договорами між учасниками Платіжної системи з використанням методу врегулювання взаємних зобов'язань, а також для забезпечення переказів (платежів) на користь отримувачів - юридичних та фізичних осіб;

 • підтримують у разі необхідності на рахунках у Розрахункових банках, мінімальний розмір грошових коштів відповідно до суми визначеної Платіжною організацією;

 • проводять розрахунки учасників Платіжної системи з користувачами (отримувачами) згідно з договірними зобов’язаннями та дотриманням вимог законодавства;

 • здійснюють якісне обслуговування користувачів платіжної системи Фінансовий Світ згідно з договірними зобов’язаннями та Правилами роботи Платіжної системи;

 • сплачують Платіжній організації вартість послуги за здійснення діяльності пов’язаної з переказом коштів, а також за інші послуги відповідно до встановлених тарифів;

 • забезпечують конфіденційність інформації відповідно до укладених договорів;

 • надають консультативну допомогу користувачам платіжної системи Фінансовий Світ;

 • забезпечують розгляд і вирішення конфліктних ситуацій та спірних питань згідно з умовами укладених договорів та порядком, визначеним у платіжній системі Фінансовий Світ;

 • дотримуються вимог законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та впроваджують/здійснюють відповідні заходи;

 • забезпечують відображення інформації про кожну операцію з приймання готівки для подальшого переказу та розрахунків між учасниками платіжної системи Фінансовий Світ або учасників Платіжної системи з отримувачами в системі обліку Платіжної організації та у системі автоматизації банку, що обслуговує учасника Платіжної системи/Розрахункового банку Платіжної системи;

 • несуть відповідальність за прийняття необхідних заходів, що забезпечують збереження персональних даних користувачів, в тому числі за зберігання доручень та заяв користувачів із погодженням на використання, обробку та внесення змін в їх персональні дані не менш ніж 3 роки;

 • прямий учасник платіжної системи Фінансовий Світ, якому Платіжною організацією надано право укладати договори з непрямими учасниками Платіжної системи, зобов’язується:

залучати непрямих учасників Платіжної системи в порядку та на умовах, визначених Правилами роботи платіжної системи Фінансовий Світ;

здійснювати реєстрацію пунктів надання фінансових послуг, веб-сайтів та платіжних пристроїв, додатків залученого непрямого учасника у процесинговому центрі у відповідності до вимог Правил роботи платіжної системи Фінансовий Світ;

у разі необхідності підтримувати на відповідному рахунку в Розрахунковому банку залишок коштів, необхідний для виконання як власних зобов’язань, так і зобов’язань залучених ним непрямих учасників в Платіжній системі;

здійснювати своєчасні розрахунки з іншими учасниками Платіжної системи та Платіжною організацією за зобов’язаннями залучених ним непрямих учасників згідно Правил та укладених договорів;

нести повну відповідальність за дії залученого ним непрямого учасника при наданні послуг у платіжній системі Фінансовий Світ, в тому числі, за:

виконання непрямим учасником вимог Правил роботи Платіжної системи (Правила) щодо захисту прав платників відповідно до вимог Правил та діючого законодавства (інформування про умови здійснення переказів, надання документу, який підтверджує здійснення переказу, тощо);

забезпечення відображення операцій залучених непрямих учасників у порядку та в терміни, визначені Правилами та іншими документами Платіжної системи;

забезпечення створення електронних архівів документів (збереження інформації про прийняту готівку, реєстри прийнятих переказів, тощо) залучених непрямих учасників, контроль за цілісністю та захист цих документів під час їх зберігання;

відшкодування Платіжній організації й іншим учасникам/контрагентам Платіжної системи у повному обсязі збитків, заподіяних їм внаслідок порушення непрямим учасником умов Правил;

за остаточність розрахунків непрямого учасника Платіжної системи з отримувачами;

виконання непрямим учасником вимог законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

 • забезпечують здійснення інших функції, що визначені законодавством України, договором про приєднання до платіжної системи Фінансовий Світ у якості учасника, Правилами та нормативними документами Платіжної організації.