Правила роботи

Основні положення роботи внутрішньодержавної небанківської платіжної системи «Фінансовий світ»

Внутрішньодержавна небанківська платіжна система «Фінансовий світ» (далі - ВНПС), Платіжною організацією якої є ТОВ «Українська платіжна система», здійснює діяльність, пов’язану з переказом коштів в національній валюті на території України для членів та учасників цієї системи.

Основною функцією ВНПС є проведення переказу  коштів, ініційованого платником на користь визначеного отримувача через структурні підрозділи та програмно – технічні комплекси (далі – платіжні термінали) банків та небанківських фінансових установ, які є членами ВНПС і мають право відповідно до законодавства України здійснювати переказ коштів, зокрема і тих, що ініціюються за допомогою спеціальних платіжних засобів інших платіжних систем на підставі договорів про обслуговування таких платіжних засобів.

Операції з переказу  коштів фізичними особами без відкриття рахунків на користь інших фізичних осіб здійснюються тільки через каси банківських  та небанківських фінансових установ, які є членами ВНПС.

Комісійна винагорода за здійснення  переказу стягується  відповідно до тарифів встановлених членами ВНПС,  а по переказам фізичних осіб без відкриття рахунку - Платіжною організацією.

Операції з переказу коштів через платіжні термінали членів ВНПС, що здійснюються фізичною особою, мають обмеження за сумою:

для готівкових операцій (поповнення рахунку, погашення кредиту, платіж на ім’я юридичної особи, фізичної особи - підприємця) – до 15 000 гривень.

Використання документів на переказ коштів та спеціальних платіжних засобів інших платіжних систем здійснюється відповідно до  договорів, укладених членами ВНПС з постачальниками платіжних послуг, та/або договорів укладених Платіжною організацією з такими платіжними системами, та з урахуванням правил роботи цих платіжних систем та відповідно до вимог законодавства України.

Члени ВНПС  надають послуги з переказу грошових коштів лише після ідентифікації особи ініціатора переказу у випадках передбачених законодавством України, у тому числі, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом.

ВНПС відмовляє ініціатору переказу в проведенні операції з переказу коштів через ВНПС у разі не заповнення  клієнтом   передбачених законодавством України і правилами роботи Платіжної організації даних та відомостей відповідно до вимог  у сфері запобігання та протидії (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

Операція з переказу коштів може бути проведена після погодження платником   умов  публічного  договору,  який  оприлюднюється членами ВНПС. Ініціатор переказу (платежу) на момент погодження даного публічного договору надає згоду на здійснення операції з переказу грошових коштів, відповідно до встановлених тарифів та на обробку персональних даних  з метою виконання ініційованого фізичною особою  переказу.

Фінансова установа несе перед платником   відповідальність, щодо проведення переказу коштів, згідно Законів України «Про платіжні системи та переказ коштів України», «Про захист персональних даних» та умов публічного договору.

Розрахунки за здійсненними операціями переказу коштів (прийманню платежів) здійснюються Розрахунковим банком ВНПС з рахунків членів ВНПС на підставі платіжних реєстрів, сформованих Платіжною організацією, а клірингові розрахунки між членами ВНПС здійснюються шляхом виконання клірингових вимог, сформованих Платіжною організацією, на підставі договорів, укладених членами ВНПС з Платіжною організацією та з Розрахунковим банком. Розрахунковими банками ВНПС є АТ “ОЩАДБАНК”(код 00032129) та АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” (код 13857564).

ВНПС використовує інформаційні технології, що забезпечують  формування, обробку, передачу, одержання та зберігання документів за операціями з  переказу коштів, а також формування відповідних документів на переказ коштів в електронній формі.

ВНПС використовує систему захисту інформації, що забезпечує безперервний та достатній захист інформації щодо здійснення ініційованих операцій переказу коштів на всіх етапах її формування, обробки, передачі, одержання та зберігання.

 

Перелік тарифів на послуги ВПС «Фінансовий світ» для учасників з 01 серпня 2018 року

 

Права Платіжної організації

Платіжна організація має право:

§ визначати Правила вступу та роботи ВПС;

§ здійснювати контроль за виконанням Учасниками ВПС договірних зобов’язань перед Платіжною організацією;

§ обмежувати або припиняти діяльність у ВПС Учасника ВПС у випадках, визначених Правилами або відповідним договором;

§ обмежувати або припиняти дію наданого права щодо виконання Учасником ВПС, що приймає платежі за договором іншого Учасника ВПС, у разі порушення ним умов укладених договорів;

§ установлювати перелік відомостей, які відносяться до конфіденційної інформації або становлять комерційну таємницю;

§ вимагати після розгляду спорів відшкодування збитків, що завдані Учасником ВПС Платіжній організації та/або іншому Учаснику ВПС;

§ установлювати тарифи та комісійну винагороду на послуги Платіжної організації;

§ установлювати для Учасників ВПС ліміт залишку коштів на рахунку (далі – рахунок для розрахунків у ВПС) відкритому для розрахунків за операціями з переказу коштів у ВПС у Розрахунковому банку з метою забезпечення взаєморозрахунків між Учасниками ВПС за операціями з переказу коштів за договорами між Учасниками ВПС з використанням методу врегулювання взаємних зобов'язань, а також може встановлювати ліміт залишку коштів на рахунках Учасників ВПС для забезпечення розрахунків цих Учасників з користувачами (отримувачами).